S45 Bananaramic’s “Anyfin Paladin”

記事のURLとタイトルをコピーする

S45 Bananaramic’s “Anyfin Paladin” #67
 AAEBAZ8FCtwD4AX2B4quAtmuAry9AuO+ArnBAsjOApboAgr7AeMF9AWnCPsM6g/iEdIW48sC+NICAA==

D08FE96F-9099-4AC7-B5CE-2F6537465BC9
https://twitter.com/bananaramic_hs/status/943651768591937537